Årsplan 2023/2024

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagens personell og et utgangspunkt for foresatte til å kunne påvirke barnehagens innhold.

ÅRSPLAN 2023/2024

 

Våre styringsdokumenter.

Barnehageloven: Stortinget har i barnehageloven fra 17.juni 2005 fastsatt overordnede bestemmelser for formål og innhold.

Rammeplanen: Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnekonvensjonen: Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner, bl.a FN`s barnekonvensjon. Dette vil si at „barnets beste skal være et grunnleggende hensyn“ og barns rett til å uttale seg.

Årsplanen: Er et arbeidsredskap for barnehagens personell og et utgangspunkt for foresatte til å kunne påvirke barnehagens innhold.

Vedtektene: Gir opplysninger som er av betydning for foresatte.

Les vedtektene HER.

Barnehagens samfunnsmandat: De ansatte i barnehagen skal ivareta barns  behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg og danning skal ses i sammenheng.

 

INFORMASJON                                                                

Ansatte og vikarer i Slåstad barnehage

DAGLIG LEDER:   Roger Gudbrandsen

KARIUS:            Pedagogisk leder                                  Tone Elisabeth Vestli

                          Barne- og ungdomsarbeider                  Bjørg Steinbekken

                          Assistent                                               May Kristin Nylend

                          Assistent                                               Grethe Sveen

                          Fagarbeider                                          Ida Ingvaldsen                       

BAKTUS:           Pedagogisk leder                                  Kristoffer Brenn

                          Pedagogisk leder                                   Synne Berteussen-Sandberg

                          Fagarbeider                                           Anne Glomsås

                          Barne- og ungdomsarbeider                  Ann-Helen Neskvern

 

RENHOLD:             Joana Maria de Sousa

 

Telefon:

Kontor:                     94 177 623

Baktus:                    479 30 282

Karius:                     977 10 533

 

E-postadresser    

Kontor:                     Roger.Gudbrandsen@edu.sor-odal.kommune.no

Baktus:                     kristoffer@slastadbarnehage.no   synne@slastadbarnehage.no

Karius:                     tone@slastadbarnehage.no

Hjemmeside:            www.slastadbarnehage.no

Facebook:                 Slåstad barnehage

Adresse:                   Hagabergvegen 9

                                 2110 Slåstad

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehagens åpningstid er kl.06.30 – 17.00

Ferie/faste dager som barnehagen er stengt:

Alle kommunens barnehager har 5 planleggingsdager per barnehageår.

I 2023 / 2024 er disse:

14.08.2023

15.08.2023

24.11.2023

02.02.2024

10.05.2024            

Barnehagen er sommer-stengt uke 29 og 30, samt romjulen og påskeuka.

 

STYRET BARNEHAGEÅRET 2023/2024

Leder:                         Helene Husås                        Tlf.  98412141                       

Nestleder:                   Lydia Platton

Kasserer:                    Ailin Eriksen

Sekretær:                   Kine Natalie Østby

Dugnadsleder:             Kathrine Jahr    

Vaktmester:                Stig-Erik Halvorsen

Varamedlem:              Heidi Nesset

Varamedlem:              Emil Jahr

For de ansatte:            Synne Berteussen-Sandberg                

Barnehagens styrer:    Roger Gudbrandsen              

Revisor:                      Odal regnskap AS

Valgkomitè:                Styret

 

 

SAMARBEIDSUTVALGET

2 foreldre + 2 ansatte av styret er barnehagens samarbeidsutvalg.

Sakene til samarbeidsutvalget blir tatt opp på styremøtene.

Samarbeidsutvalget består denne perioden av:

Helene Husås

Ailin Eriksen

Synne Berteussen-Sandberg

Roger Gudbrandsen

 

DUGNAD

Høstdugnad 09.september 2023  

Vårdugnad 04.mai 2024

Barnehagens regnskap er budsjettert med stor foreldreinnsats på vedlikehold. Siden barnehagen er foreldredrevet er foreldreinnsats en forutsetning. Det er derfor nødvendig at hver familie stiller opp på de to dugnadene i perioden 01.08-31.07. Dugnad er også en fin arena for de foresatte til å bli bedre kjent med hverandre.

Det er to dugnader: høst og vår. Oppgavene kan være vedlikeholdsarbeid inne og ute, husvask og maling. Man kan gjerne sende besteforeldre eller andre representanter fra familien, hvis man selv er forhindret fra å møte.

I styret er det dugnadsleder som har ansvaret med å fordele oppgaver. Foreldrene i styret legger sine dugnadstimer inn i styremøter og andre oppgaver gjennom hele barnehageåret. Styremedlemmene sin familie er derfor fritatt fra dugnader. Varamedlemmer i styret er ikke fritatt fra dugnad, da disse kun er vara. Styremedlemmer som slutter i styret etter årsmøtet må møte opp på en vårdugnad i samme barnehageår.

Dugnadsleder skal ha beskjed hvis man ikke kan møte.

Dersom man ikke kan møte/ikke blir ferdig med hoved-dugnaden/dårlig malevær, får man delegert individuelle dugnadsoppgave med tidsfrist av dugnadsleder i stedet. 

De som ikke gir beskjed/ikke møter på dugnad må betale et gebyr på 1500kr, som nevnt i vedtektene. Disse finner man HER.

Husk at vi har dugnader for barna våre skal ha en fin og trygg barnehage å være i!

I tillegg har foreldrene til skolestarterne ansvaret for juletrefesten.

 

FORELDREMØTER

Vi har to foreldremøter per barnehageår. Disse møtene kan inneholde presentasjon av barnehagens drift, praktisk informasjon, meningsutvekslinger om innholdet i barnehagen, spesielle/aktuelle temaer, foredrag, presentasjon av eksterne samarbeidspartnere m.m.

 

BARNS MEDVIRKNING

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3, grunnloven §104 og FN`s barnekonvensjon art. 12 og nr. 1.

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnets alder, erfaringer og individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barn skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Sosial kompetanse

Gjennom lek dannes vennskap. Omsorg, lek og læring må ses i sammenheng hele veien.

Leken har stor betydning for læring.

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt, tydelige og sensitivt personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver definerer sosial kompetanse som det «å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner». Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne.

Sosial kompetanse gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold, prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaringer med deltakelse i fellesskapet.

Dette er prinsipper vi ønsker å jobbe etter i Slåstad barnehage. Rammeplanen vektlegger videre betydningen av å stimulere barns empati og medfølelse, og at barnehagen har et ansvar med tanke på å forebygge diskriminering og mobbing.

Barnehagens språkmiljø

Vi bruker TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) der vi opplever barn som kan ha forskjellige utfordringer knyttet til språk og uttale. Når vi har” språk-brillene” på får vi en større bevissthet på barnas språkutvikling.

Før bruk av TRAS skal barnehagen innhente godkjenning fra foresatte.   

I tillegg bruker vi ”ALLE MED”-skjemaet som gjør oss bevisste på alle 6 utviklingsområdene.

På foreldresamtalene er dette et godt verktøy til å få en felles forståelse for barnets utvikling.

Les mer HER.                                                         

Alle ansatte har ett fokus på språket og vil gjennom samtaler, dans, musikk, begreper og bøker jobbe for at alle barna skal få en god tilnærming til språket.

Livsmestring

Barnehagen skal ha en helsefremende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne soaiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Mobbeplan

Januar 2021 trådde det i kraft en mobbelov for barnehagene, der det er utarbeidet en handlingsplan mot mobbing.

Barnehagen har plikt til å undersøke saker hvor vi ser eller får beskjed fra foresatte eller barn, om at barn ikke har det bra i barnehagen.  

Fysisk aktivitet

Med skogen som nærmeste nabo har barna i Slåstad barnehage en unik mulighet til å få varierte opplevelser med naturen som ramme. Vi ønsker å ha ekstra fokus på fysisk (grovmotorisk ) aktivitet, ved å jobbe systematisk med dette gjennom hele barnehageåret. For barnas utvikling er det viktig å være fysisk aktiv og vi ønker å sikre at alle barn får fysiske utfordringer.

Helsedirektoratet har i sin nasjonale anbefalning sagt at regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for vekst, utvikling og god helse. Aktivitetsnivået må tilpasses barnets utvikling.

Det er viktig å stimulere til utvikling av grunnleggende bevegelser som rulle, krabbe, krype, klatre, hoppe, hinke og løpe. Balanse og kordinasjon bør være en naturlig del av alle bevegelser.

Lek basert på barnas ønsker og initiativ, med god oppfølgning fra personalet. Gode eksempler er variert bevegelseslek, bevegelse til musikk, balleker, lek med og i vann, aktiviteter i snø og på is. Turer i skog og mark og i ulendt terreng gir variert og allsidig bevegelseslæring.

Psykososialt miljø

«Barnehagen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold». Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §12.

Formålet med denne bestemmelsen er å sikre alle barn i barnehagen et godt psykososialt miljø og at barnehagetilbudet/miljøet i barnehagen tilrettelegges slik at det fremmer trivsel.

I rammeplanen står det at barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorghandlinger.

Det er viktig at personalet legger stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert barn. De ansatte må se den enkelte, og de må være tålmodige med alle. Barn har behov for forutsigbarhet, stabilitet, beskyttelse og trygghet i nær relasjon til andre. Derfor trenger barna varm, sensitiv og stimulerende omsorg fra de ansatte i barnehagen.

Her er vi inne på vår visjon i Slåstad barnehage : trygghet, vekst og glede.

 

TEMAER GJENNOM ÅRET

Oppstart
Vi har trygghet og omsorg som fokus gjennom hele året. 
I tilvenningsperioder/overgangsperioder for barna vektlegges dette ekstra mye for å bli godt kjent med hverandre og legge tilrette for å knytte gode relasjoner.

Hvordan jobber vi med dette?

 • Gjennom de daglige samtalene
 • Samlingsstund
 • Ulike inndelte grupper
 • Gode rutiner som skaper forutsigbarhet
 • Lek og aktiviteter
 • COS ( circle of security )

Brannvern

I september er brannvern ett nøkkelprosjekt. Vi ønsker å lære barna om sikkerhet, nødnummere og bevisstgjøring rundt dette med brann. Vi bruker hjelpemidler og har ulike aktiviteter som engasjerer barna.

 • Bjørnis (ett pedagogisk opplegg med informasjon og musikk om brannvern)
 • Slukke en liten, kontrollert brann
 • Besøk fra brannbil
 • Gjennomføring av brannøvelse
 • Brannbefaring i barnehagen og hjemme

«Høsten fra jord til bord»

Vi dyrker om våren og høster om høsten. Skogen skifter farge og vi følger med på årstidenes forandring i naturen. Bær og sopp smaker godt og poteter tas opp. Vi bruker naturen som arena for lek, undring/filosofering, utforskning med ulike eksperimenter og læring.

 • Ta opp poteter
 • Potettrykk og bladbilder
 • Samtaler, undre, kjenne og smake på det som vokser.

Vernissasje (kunstutstilling)

Barna lager kunst som vi stiller ut for foreldre, søsken og besteforeldre. Vi har enkel servering. De ansatte velger et formål som pengene går til.

Samisk uke

Vi skal markere samenes nasjonaldag 6.februar og vil i den forbindelse ha en temauke knyttet opp mot samisk kultur.

 • Smake på ulik samisk mat og høre på ulike joik
 • Kaste lasso, samiske eventyr og formingsaktiviteter

Jul og påske

Jul og påske vil bestå av aktiviteter og koselige stunder. Det vil være noen spesielle arrangementer som dere finner oversikt over bakerst i årsplanen.  

Prosjektarbeid 

Vi ønsker å legge mer fokus på barns medvirkning og jobbe med ulike prosjekter gjennom året utfra barnas interesser.

Samarbeid barnehage-hjem

 • Daglig dialog ved levering/henting
 • Ulik informasjon/periodeplaner blir distribuert ut til foresatte fra de ulike avdelingene/styrer gjennom året
 • Foreldresamtaler 2 ganger i året
 • Foreldremøter 2 ganger i året
 • Årsplan
 • Samarbeidsutvalget

Samarbeid barnehage-skole

 • Vi har overføringsmøter
 • Glommasvingen skole har utarbeidet en overgangsplan og denne blir distribuert til foresatte til skolestartere. Her vil all nødvendig info for skolestarterne komme.

Samarbeidende aktører:

 • Musikkbarnehage fra kulturskolen. (hver 14.dag)
 • Helsestasjon / Helsesykepleier som kommer på besøk 1.gang per måned i barnehagen.
 • KORT (kommunens rådgivende team)
 • Glommasvingen skole
 • Odal PPT
 • BUP (Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk)
 • Barnevernet
 • Øvrige barnehager i kommunen gjennom ledermøter og samlinger for pedagogene i kommunen.

Vurdering

Vi bruker plandager, personalmøter og avdelingsmøter til å planlegge hverdagen og evaluere gjennom hele året.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Ferie-info

På grunn av at de ansatte innen 1. mai skal vite når de skal kunne ta ferie, må vi be om at dere gir beskjed om barnets ferie innen 15 april. Barnehagen har sommerstengt i uke 29 og 30.

Mat-ordning

Vi serverer 3 måltider per dag: frokost, lunsj og eftasmat.
Barn som skal spise frokost i barnehagen må komme i barnehagen senest kl. 8.00

Barnehagen serverer noe varmmat gjennom året.
Vi legger vekt på at maten skal være næringsrik, velsmakende og barnevennlig.
Ved måltidene legger vi vekt på selvstendighet og god bordskikk.
Bursdager feires med oppdelt frukt.

Klær

Det er veldig viktig at alt tøy merkes med barnets navn. Det er vanskelig å holde oversikt over hvem som eier hva, dette gjelder også arvet tøy.

Syke barn

På hjemmesiden vår finner dere et eget skriv «Kan jeg gå i barnehagen i dag?» 

Les mer HER.

Barn som er så syke at de ikke kan være ute i barnehagen skal være hjemme. Barnehagen kan gi råd om de foresatte er i tvil. Gi beskjed til aktuell avdeling hvis barnet er sykt.

Ved kronisk sykdom eller i helt spesielle forhold vil barnehagens ansatte være i dialog med foreldre om egne løsninger (for eksempel astma). Barnehageansatte i Sør-Odal kommune skal i prinsipp ikke gi medisiner. Men vi har retningslinjer for medisinering av kronisk syke barn i barnehagen. Eget skjema skal da fylles ut, og det må legges fram skriv fra lege.

Samlivsbrudd/barn i sorg

Ved samlivsbrudd er det viktig at barnehagens personale får informasjon på et svært tidlig tidspunkt. De ansatte trenger informasjon om fordeling av foreldreansvar og hvilke avtaler og planer foreldrene har for den nye situasjonen.
Vi setter svært stor pris på en åpen dialog om hvordan barnet har det. Noe som påvirker dette er for eksempel at et nært familiemedlem er svært syk eller er død. Samlivsproblemer preger også barna. Informasjon om dette hjelper oss å forstå barnet helt og fullt, og hjelpe barnet til å ha en best mulig hverdag.  

Levering av barn

Vi ønsker at barna er på plass til senest kl 9.00. Dette med tanke på gjennomføring av planlagte aktivtieter, samling, grupper, tur osv. Hvis barnet er sykt eller skal ha fri skal de foresatte registrere det i kidplan.

Henting av barn

Ved henting, gi beskjed til en ansatt om at barnet er hentet. Dette for å sikre registreringsansvaret vårt.
Hvis en annen enn foresatt henter, så skal de ansatte få beskjed i forkant.

Hent presis

De ansattes arbeidsdag er slutt kl 17.00
De som henter skal være i barnehagen senest kl 16.50.

Dette er med på å gi barnet en ok avslutning på barnehagedagen og alle får tid til å møte hverandre på en god måte.

Viktig: Barnehagebarna skal ikke gå ut på parkeringsplassen alene.

Ansvarsforhold ved henting: Den som henter barnet er ansvarlig for barnet når barn og voksen har fått kontakt.

Vi ønsker at det kun er voksne som åpner porten og at dere hjemme samarbeider med barnehagen for å gjennomføre dette.

Sommertur

Hvert år har barnehagen en sommertur som foreldrene også kan delta på. Det settes opp buss hvis det er mange som ønsker å sitte på. De ansatte bestemmer hvor turen går, og barnehagen er stengt denne dagen.

 

ÅRSHJUL 2023-2024

Måned

Dag/dato

Hva skjer

Merknader

August

14 og 15 aug

Planleggingsdager

Oppstart av nye barn

 

Bhg stengt

September

9 sep

Uke 38

29 sep

Høstdugnad

Brannvernuke

30 års feiring av bhg

Foresatte

 

Alle

Oktober

3 okt

24 okt

Uke 41

Uke 43 og 44

Fotografering

Foreldremøte

Skolens høstferie

Foreldresamtaler Baktus

Kun for barna

Foresatte og ansatte

 

Foresatte og ansatte

 

November

Uke 44

Uke 45 og 46
24 nov

 

Foreldre samtaler Baktus

Foreldresamtaler Karius Planleggingsdag

Foresatte og ansatte Foresatte og ansatte Bhg stengt

 

Desember

4 des

? des

13 des

19 des

Uke 52

Eftas gløgg

Julelunsj

Lucia 7.30-9.00

Nissefest

Romjula

Foresatte og søsken

Kun for barna

Foresatte og søsken

Kun for barna

Bhg stengt

 

Januar

2 jan

Bhg åpner

 

Februar

2 feb

Uke 6

15 feb

Uke 8

 

Uke 9

Planleggingsdag

Samisk uke

Karneval

Foreldresamtaler sommerfuglforeldre

Skolens vinterferie

 

Bhg stengt

Kun for barna

Kun for barna

Foreldre og ansatte

 

Mars

Uke 9

21 mars

Uke 13

 

Skolens vinterferie

Påskefrokost

Påskeferie

 

Foresatte og søsken

Bhg er stengt

April

Uke 15 og 16

Uke 18 og 19

 

Foreldresamtaler Baktus

Foreldresamtaler Karius

 

Foresatte og ansatte

Foresatte og ansatte

 

Mai

Uke 18 og 19

1, 9, 17, 20 mai

10 mai

16 mai

Foreldresamtaler Karius

Ulike fridager

Planleggingsdag

17 mai tog

Foresatte og ansatte

Bhg stengt

Bhg stengt

Kun for barna

Juni

6 juni

14 juni

Sommerfest 16-18

Sommertur Hunderfossen

Alle

Foresatte/Bhg stengt

Juli

Uke 29 og 30

Feriestengt

Bhg stengt