Vedtekter

Vedtekter for samvirkeforetaket Slåstad Barnehage SA, org. nr. 971504439. Vedtatt på årsmøte den 29.03.1993, sist endret 12.03.2024


§1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Slåstad Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Sør-Odal kommune.

§2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

§3. Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn. Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet. Medlemskap gir ingen garanti for barnehageplass.

§4. Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

§5. Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 5 andre medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre styremedlemmene er to år, maksimum 4 år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg.

§6. Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal skrives under av styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er vedtak gjort i møte, kan styret velge to til å skrive under. I så fall skal utskrift sendes til alle styremedlemmene med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves innskrevet i protokollen.
Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.
Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret skal fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

§7. Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles dersom Styret ikke er beslutningsdyktig grunnet antall.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§8. Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret. Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig. Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen. I praksis skjer dette på hvert styremøte.
Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker. Styrer har ansvar for å innkalle til to foreldremøter per barnehageår.

§9. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

§10. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst to ukers varsel. Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

§11. Saker som skal behandles på årsmøtet

1. Valg av møteleder.

2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll.

3. Godkjennelse av årsmelding, regnskap, budsjett

4. Valg av styret. Leder og andre styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år. Valg av to representanter til Samarbeidsutvalget.

5. Valg av revisor for kommende revisjon.

6. Valg av valgkomite.

7. Fastsettelse av kontingent.

8. Andre saker som er nevnt på innkallingen.

§12. Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skiftelig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

§13. Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Slik endring skal varsles skriftlig med minst to måneders frist før iverksettelse. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass vedrørende vilkårsendringer. Vedtektsendringer skal sendes inn til kommunen for godkjenning.

§14. Protokollføring

Møteleder skal sørge for at det blir ført protokoll for årsmøtet. Vedtaket i årsmøtet skal tas med i protokollen sammen med opplysninger om antall stemmer. Liste over de som har møtt, jf.§ 49 i Samvirkeloven, skal tas med i protokollen eller legges som vedlegg til protokollen. Møteleder og minst en annen person som årsmøtet skal velge mellom de som er tilstede, skal skrive under protokollen. Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene av foretaket og tas forsvarlig vare på.

§15. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet. For vedtak for oppløsning kreves ¾ flertall. Ved oppløsning skal foreningens gjeld dekkes først. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle barnearbeid i Slåstad skolekrets.

§16. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven); LOV-2007-06-29-81.

§17. Opptaksmyndighet

17.1 Søknad om barnehageplass sendes Sør-Odal kommune på fastsatt skjema over internett. Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside www.sor-odal.kommune.no. Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars for påfølgende barnehageår. Opptaket samordnes i en felles opptaksprosess sammen med de andre barnehagene i Sør-Odal kommune etter barnehagelovens § 13.

17.2 Barnehagen har fortløpende opptak gjennom året ved ledig kapasitet og plassene tildeles ut fra ønsket oppstarts-dato. 

§18. Opptakskrets og opptakskriterier

18.1 Ved opptak prioriteres barn fra Slåstad skolekrets. Hvis barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen.

18.2 Barn som er tildelt plass får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det fyller 6 år.

18.3 Ved ønske om å begynne i en annen barnehage neste barnehageår må dette gjøres skriftlig til barnehagen man går i innen 1.februar. Søknaden vil bli prioritet ved opptaket 1. mars.

18.4 Innkomne søknader prioriteres ut fra følgende kriterier:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Barnehageloven §13)

2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester§4-12 og §4-4 og 4.ledd har rett til prioritert ved opptak (§13)

3. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn

4. Barn i siste år før skolestart

5. Barn av søsken som allerede går i barnehagen

6. Barn som har fått plass i en annen barnehage enn de fortrinnsvis ønsket

7. Rekruttering til stillinger det er vanskelig å besette i Sør-Odal kommune

8. Deretter foretas opptak fortløpende etter høyeste prosent plassønske og tidligste oppstartdato kombinert med barnegruppas sammensetning.

9. Etter at disse opptakskriteriene er fulgt, benyttes trekning av barnehagesøkere

Mål 1: Ta inn barn på Karius som er under 3 år.

Mål 2: Barn på Karius skal over til Baktus før nye barn tas inn der

Note: Inntaket skal gjøres med hensyn til barnehagens gruppesammensetning

§19. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

19.1 Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak i første halvdel av mars. Styrer kan tilby barnehageplass ved ledig kapasitet utenom samordnet opptak i samarbeid med den kommunale ledelsen.

19.2 Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen ble gitt. Oppsigelsen skal skje skriftlig til barnehagen.
Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal betalingsplikten ioppsigelsesperioden reduseres forholdsmessig.

19.3 Ved vesentlig misforhold eller når tungtveiende grunner tilsier det kan barnehageplassen sies opp eller heves med umiddelbar virkning. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller heving av barnehageplassen. Foresatte/ foreldre skal ha skriftlig melding om oppsigelses- eller hevingsvedtaket i henhold til Samvirkelovens §23.

Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass og samvirkevedtektene.

§20. Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av staten og kommunen. Slåstad barnehage SA følger den samme satsen som de andre barnehagene i kommunen.

20.1 Betalingen skjer over bank forskuddsvis den 1. i hver måned.

20.2 Matpenger fastsettes av styret til selvkost.

20.3 Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

§21. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt. Denne klagen sendes Sør-Odal kommune.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmer bestemmelser i lov om barneverntjenester. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Klagefristen er tre -3- uker fra tidspunktet avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

§22. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for netto leke- og oppholdsareal innendørs er 4m2 per barn over 3 år og 8m2 per barn under 3 år.

§23. Åpningstid og ferie

23.1 Barnehagen er åpen fra kl.6.30 til kl.17.00 mandag til fredag

23.2 Barnehagen er stengt juleaften og nyttårsaften. Barnehagen har stengt i romjulen og de tre dagene i rom-påsken. I tillegg holder barnehagen stengt uke 29 og 30 og fem kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt på helligdager.

23.3 Barnehageåret starter 1.august og varer til 31. juli. Alle barn i barnehagen skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. 

§24. Vilkår for kommunal støtte.

Barnehagen mottar driftstilskudd etter de enhver tid gjeldende regler for private barnehager.

§25. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

25.1 SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal i utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten og være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

25.2 SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, med unntak av vedtagelse av årsplanen.

25.3 Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles i SU

25.4 SU skal ha 5 medlemmer:

2 stk. valgt av foreldre på Årsmøtet
1 stk. fra styret
2 stk. fra de ansatte

25.5 SU konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/ rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. 

§26. Barnehagens organisasjons-struktur

1. Årsmøtet
2. Styret
3. Samarbeidsutvalg
4. Styrer
5. Pedagogiske ledere
Samarbeidsutvalget, styrer og pedagogiske ledere utøver sin funksjon etter gjeldende instruks.

§27. Bemanning

27.1 Barnehagen skal ha en styrer med godkjent utdanning

27.2 Barnehagen skal ha tilstrekkelig bemanning i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§28. Taushetsplikt

De ansatte og representanter i barnehagens organisasjon har taushetsplikt i henhold til barnehageloven og forvaltningsloven. Taushetsplikterklæring skal skrives under av alle nye ansatte og styremedlemmer.

§29. Dugnader / verv

29.1 Alle foreldre/ foresatte må påberegne å gjøre en innsats gjennom dugnader eller verv i styrende organer. Alle unntatt styremedlemmer kan påregnes 20 timer i dugnad per barnehageår. Man kan sende en representat for familien, som ikke er en foresatt. 

29.2 Dugnadsleder organiserer dugnadene og det er frammøteplikt i henhold til innkalling. 

29.3 Dersom man ikke kan møte på dugnad, skal dette varsles senest to uker før dugnadsdato til dugnadsleder. Man vil da få utdelt en individuell oppgave av dugnadleder, som skal utføres innen fire uker fra dugnadsdato. Annet kan avtales med dugnadsleder.

29.4 Ved ikke møtt og ikke utført oppgave inne frist, utsendes en bot på 2000 NOK. 

§30. Internkontrollsystem

Slåstad barnehage skal følge gjeldende kommunale forskrifter for internkontroll.

§31. Voldgift

Tvist om tolkningen av vedtekter, avtaler mv. skal først søkes løst minnelig gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens regler.